جدول تعرفه خطوط و ارسال پیام کوتاه

تعرف خطوط (٣٠٠٠)
تعداد ارقام سفارشی غیر سفارشی
١٤ ٢٥٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠
١٢ ١,٢٠٠,٠٠٠ ٩٥٠,٠٠٠
١٠ ١,٦٥٠,٠٠٠ ١,٣٠٠,٠٠٠
٩ استعلام استعلام
٨ استعلام استعلام
تعرفه خصوط (١٠٠٠)
تعداد ارقام سفارشی غیر سفارشی
١٤ ٣٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠
١٣ ٧٨٠,٠٠٠ ٣٩٠,٠٠٠
١٢ ١,٥٨٠,٠٠٠ ١,٧٩٠,٠٠٠
١١ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠
١٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠
٩ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٥٠٠,٠٠٠
٨ ٧,٨٠٠,٠٠٠ ٣,٩٠٠,٠٠٠
تعرفه ارسال پیامک (٣٠٠٠)
از تعداد تا تعداد تعرفه
٥٠٠ ٢٠٤٠ ١٣٥
٢٠٤١ ٣٥,٥٠٠ ١٣٠
٣٥,٥٠١ ٥٥٠٠٠ ١٢٥
٥٥,٠٠١ ٧٥,٠٠٠ ١٢٠
٧٥,٠٠١ ١٦٠,٠٠٠ ١١٥
١٦٠,٠٠١ ٩٠٠,٠٠٠ ١١٠
تعرفه ارسال پیامک (١٠٠٠)
از تعداد تا تعداد تعرفه
٥٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٤٠
٢٠,٠٠٠١ ٤٠,٠٠٠ ١٣٥
٤٠,٠٠١ ٨٠,٠٠٠ ١٣٠
٨٠,٠٠١ ١٣٠,٠٠٠ ١٢٥
١٣٠,٠٠١ ١٦٠,٠٠٠ ١٢٠
١٦٠,٠٠١ ٩٠٠,٠٠٠ ١١٥
نوع پنل مبلغ خرید (ریال) مبلغ تمدید (ریال)
نسخه پایه ٢٥٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
نسخه حرفه ای ٥٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
نسخه ارسال انبوه رایگان رایگان
تعرف خطوط (٣٠٠٠)
تعداد ارقام سفارشی غیر سفارشی
١٤ ٢٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
١٢ ٨٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠
١٠ استعلام ١,٠٠٠,٠٠٠
٩ استعلام استعلام
٨ استعلام استعلام
تعرفه خصوط (١٠٠٠)
تعداد ارقام سفارشی غیر سفارشی
١٤ ٢٠٠,٠٠٠ ١١٠,٠٠٠
١٣ ٥٥٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠
١٢ ١,٢٤٠,٠٠٠ ٦٥٠,٠٠٠
١١ ٢,٣١٠,٠٠٠ ١,٣٠٠,٠٠٠
١٠ ٣,١٥٠,٠٠٠ ١,٥٧٠,٠٠٠
٩ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠
٨ ٦,٣٠٠,٠٠٠ ٣,٢٧٠,٠٠٠
٧ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٦ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠
تعرفه ارسال پیامک (٣٠٠٠)
از تعداد تا تعداد تعرفه
١ ٦٠,٠٠٠ ١١٢
٦٠,٠٠١ ١١٠,٠٠٠ ١١٠
١١٠,٠٠١ ٥٠٠,٠٠٠ ١٠٥
٥٠٠,٠٠١ ٩٠٠,٠٠٠ ١٠٢
تعرفه ارسال پیامک (١٠٠٠)
از تعداد تا تعداد تعرفه
١ ١٠,٠٠٠ ١١٥
١٠,٠٠١ ٢٠,٠٠٠ ١١٢
٢٠,٠٠١ ٩٠٠,٠٠٠ ١١٠
نوع پنل مبلغ خرید (ریال) مبلغ تمدید (ریال)
نمایندگی پایه ٢,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠
نمایندگی ارشد ٣,٥٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠