تماس با ما

لطفا با نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود ما را یاری نمایید . بدون هیچگونه محدودیتی نظرات و ایده های خود را برای ما ارائه دهید . گروه فنی شرکت حتی اگر ایده های شما به نظر خودتان سخت یا غیرممکن باشد یا در زمینه پیامک هم عملی نباشد، در زمینه های دیگر از آنها استفاده خواهند نمود . انتقادات و پیشنهادات شما توسط گروه پشتیبانی مورد بررسی قرار می گیرند و آندسته از نظرات شما که مورد قبول گروه فنی سایت قرار بگیرد، مورد اجرا واقع شده و جوایزی به افرادی که انتقاد مورد نظر را فرستاده بودند یا پیشنهاد را داده بودند، اهدا می گردد .

ارسال تیکت پشتیبانی آنلاین